ALGEMENE VOORWAARDEN BAKKERIJ KWAKMAN 2021/2022:

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Kwakman. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Kwakman te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Kwakman zijn vrijblijvend. Bakkerij Kwakman accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Kwakman behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

*** Op 12-11-2021 heeft bakkerij Kwakman in de webshop een prijswijziging doorgevoerd ***
(De actuele prijzen staan altijd vermeld op onze website bij de producten)

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Kwakman behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Bakkerij Kwakman zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Kwakman ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Kwakman daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij Kwakman aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal betaling via de webshop als er sprake is van bezorging of als er sprake is van het via de webshop bestelde producten zelf op te halen in de winkel, tenzij anders besproken.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Kwakman de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Kwakman wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Kwakman. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Kwakman zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Kwakman over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Hetzij aan de klant zelf hetzij aan de receptie van het opgegeven afleveradres.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Kwakman opgave doet van een adres is Bakkerij Kwakman gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan: Bakkerij Kwakman Huizerweg 136 1402 AK Bussum Tel: (035) 6915567

Aansprakelijkheid

Bakkerij Kwakman is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Kwakman is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Kwakman komen. Bakkerij Kwakman draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Kwakman eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Kwakman is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Kwakman, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Kwakman. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Kwakman uitgesloten.

Diversen

Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Kwakman het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Kwakman gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Kwakman kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Kwakman geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Kwakman. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Kwakman mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Kwakman.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen Bakkerij Kwakman en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de producten direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van producten, telefonisch, schriftelijk – of per e-mail bij Bakkerij Kwakman te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten. Producten waarover een klacht is ingediend, dient in originele verpakking klaar gezet te worden voor ophaal door Bakkerij Kwakman. Bakkerij Kwakman heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product hiervoor wordt geen geld gerestitueerd. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Kwakman te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Gegevens die wij van u hebben .

(Update: 12-11-2021)

We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons akkoord of toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in dit beleid.

Tijdens het bestellen op de website vinkt u aan dat u akkoord gaat met onse voorwaarden. U heeft ingelezen waar de gegevens van u veilig zijn.

We delen uw gegevens alleen wanneer u ons daarom vraagt, wanneer dit nodig is om zaken met u te doen en u de diensten aan te bieden, of wanneer dit nodig is om juridische redenen. Andere bedrijven bijvoorbeeld Xel Media (onze hosting partner) hebben bepaalde gegevens ook. Zei hebben ook een privacy policy om te voldoen aan de privacy wet. (bekijk deze hier) Ten slotte zullen bedrijven die ons helpen onze diensten te leveren, ook uw gegevens namens ons verzamelen en gebruiken. U kunt deze informatie indien gewenst opvragen.

Het veilig houden van uw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We beperken de toegang tot medewerkers Van bakkerij Kwakman, en Web Future(onze website bouwer) die uw gegevens moeten behandelen om hun werk te doen en onze diensten te leveren. Xel media zou via de server kunnen inloggen en de gegevens kunnen inzien, dit is noodzakelijk omdat zei de website beveiligen.

Helaas kan geen enkele website of app volledige beveiliging garanderen, maar we hebben er alles aan gedaan om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. We gebruiken TLS- en HTTPS-versleuteling om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze doorgeven via internet.

Als u een Bakkerij Kwakman account hebt, kunt u op elk gewenst de belangrijkste persoonsgegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld, inzien, bewerken, downloaden of verwijderen door naar uw Profiel te gaan.

U hebt ook rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u hebben. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën.

Verder verwijzen wij u door naar de Privacy Policy